საერთაშორისო ურთიერთობები

საერთაშორისო ურთიერთობები

TWINNING

პროექტის მიზანი

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დაძმობილების პროექტის მიზანია საქართველო-ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან (AA) გამომდინარე ხელი შეუწყოს საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს ფინანსური სექტორის ეფექტიანობის, ანგარიშვალდებულებისა და უსაფრთხოების შემდგომ გაუმჯობესებას.

პროექტის ამოცანა

პროექტის კონკრეტული ამოცანაა დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ინსტიტუციური და ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების გაძლიერება და შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩოს ცვლილება ევროკავშირის გადახდისუნარიანობა II-ის სტანდარტების შესაბამისად.

პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტის განხორციელება 2019 წლის ნოემბერში დაიწყო და 2 წელი და 10 თვე გაგრძელდება.

საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტი „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება“

სასარგებლო ბმულები:

ევროკავშირის დიპლომატიური სამსახური

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სადაზღვევო და საპენსიო ფონდების გენერალური დირექტორატი

სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

ევროკავშირი საქართველოში

საერთაშორისო ორგანიზაციები

სამსახური გაწევრიანებულია:

დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშორისო ასოციაციაში (IAIS)

საპენსიო ზედამხედველთა საერთაშორისო ორგანიზაციაში (IOPS)საერთაშორისო აქტები

ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება 

დაზღვევის ზედამხედველთა საერთაშორისო ასოციაციის დაზღვევის ძირითადი პრინციპები (ICPs)

საპენსიო ზედამხედველთა საერთაშორისო ორგანიზაციის კერძო საპენსიო ზედამხედველობის პრინციპები (IOPS principles)ინფორმაცია გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებით განსაზღვრულ პირთა სიებში დამატებული პირების ქონებაზე ყადაღის დადების/მოხსნის შესახებ

გაეროს კონსოლიდირებული სია