სადაზღვევო ბროკერები

სადაზღვევო ბროკერები

სადაზღვევო ბროკერები

სადაზღვევო ბროკერის მიერ დაზღვევის სფეროში საშუამავლო საქმიანობის განხორციელება დასაშვებია სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურში სუბიექტის რეგისტრაციის საფუძველზე

რეგისტრირებული სადაზღვევო ბროკერები
სადაზღვევო ბროკერის სარეგისტრაციო მოთხოვნები
სადაზღვევო ბროკერის სარეგისტრაციო განცხადება