არასახელმწიფო საპენსიო სქემები

საპენსიო სქემა

არასახელმწიფო საპენსიო სქემები

სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო სამსახურში რეგისტრირებულია 3 არასახელმწიფო საპენსიო სქემა, რომელთაგანაც 2 სქემის დამფუძნებელს წარმოადგენს სადაზღვევო ორგანიზაცია, ხოლო ერთი სქემა დაფუძნებულია არამზღვეველი იურიდიული პირის მიერ საკუთარი დასაქმებულებისათვის

არასახელმწიფო საპენსიო სქემები