საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 6 აგვისტოს ბრძანება N 33 "მზღვეველის მიერ აღებულ ნეტო ვალდებულებებსა და საზედამხედველო კაპიტალს შორის ზღვრული თანაფარდობის წესის დამტკიცების შესახებ"

2019 წლის 6 აგვისტოს ბრძანება N 33 - დანართი N 3 2019 წლის 6 აგვისტოს ბრძანება N 33  - დანართი N 4
  •  

2019 წლის 6 აგვისტოს ბრძანება N 33 - დანართი N 5  რეკომენდაცია სადაზღვევო ორგანიზაციებს