საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 სექტემბრის №572 დადგენილება „საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოელი და მოქალაქეობის არმქონე სტუდენტის ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევის დაზღვევის პირობებისა და წესის განსაზღვრის შესახებ“

 
  • კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 6 აგვისტოს ბრძანება N 33 "მზღვეველის მიერ აღებულ ნეტო ვალდებულებებსა და საზედამხედველო კაპიტალს შორის ზღვრული თანაფარდობის წესის დამტკიცების შესახებ"

2019 წლის 6 აგვისტოს ბრძანება N 33 - დანართი N 3 2019 წლის 6 აგვისტოს ბრძანება N 33  - დანართი N 4
  •  

2019 წლის 6 აგვისტოს ბრძანება N 33 - დანართი N 5  რეკომენდაცია სადაზღვევო ორგანიზაციებს